[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

พระราชบัญญัติ

§   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
§   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
§   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
§   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
§   ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
§   ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
§   ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
§   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
§   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
§   ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
§   ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
§   ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
§   ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
§   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
§   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5