[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
แผนผังหน่วยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Click ดูประวัติ
นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายภูมินทร์ คำอ้อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นายชาคายัน จำปากุล
ครูชำนาญการ
งานโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะฯ
Click ดูประวัติ
นายกฤษณพงษ์ วิวาห์สุข
ครู ค.ศ.1
งานประชาสัมพันธ์/ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาววริยา วันไทย
ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์/ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายวัชการ เจริญชัย
พนักงานราชการ
งานICT/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายสุทธิเมธ สิงห์ทิศ
พนักงานราชการ
งานอนามัยโรงเรียน/ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรวรรณ โคตรสวรรค์
พนักงานราชการ
งานบริหารงานทั่วไป/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสมโชค เพ็งธรรม
ครูอัตราจ้าง
งานอาคารสถานที่/ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวบุผา ชาวชายโขง
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นายสุพิศ สีกงหัน
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : ฝ่ายบริหาร
9 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
12 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5