[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
แผนผังหน่วยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
Click ดูประวัติ
นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางรัชนี ดุลย์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้างานบริหารบุคคล/ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการเงิน/ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางธมลวรรณ แก้วรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคคล/ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย กุนเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายวิทยา มูลเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายภูมินทร์ คำอ้อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : ฝ่ายบริหาร
9 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
12 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5