[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 2075    จำนวนการดาวน์โหลด : 3898 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ
 การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ซึ่งจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ได้ ความมุ่งหมายของการวิจัย 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  จำนวน  30 คน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5  จำนวน 12 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม  12 ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  จำนวน  6  เล่ม   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.94  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
 1)  ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/ 81.78   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2)  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.5015  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  50.15
 3)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์   ด้วยแบบฝึกทักษะ ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
 4)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5