[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางนวลปรางค์ หลักมี
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 998    จำนวนการดาวน์โหลด : 4831 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
        
ผู้ศึกษา           นางนวลปรางค์  หลักมี

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21

ปีที่ศึกษา         พ.ศ.  2559
 
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  จำนวน  33  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  8  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  8  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  แบบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  ข้อ    
           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง  การหาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  การหาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบค่า  t-test  (Dependent Sample) 
 

ผลการศึกษาพบว่า

               1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.71/80.51  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  75/75
               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ  0.5663 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  0.5663  คิดเป็นร้อยละ  56.63      
               3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    
               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยภาพรวมในระดับมาก (X=  4.35)
ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 12/ม.ค./2561


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5