[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา มูลเมือง
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1411    จำนวนการดาวน์โหลด : 3527 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่องวิจัย               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียน
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design
                                โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps
ชื่อผู้วิจัย                   นายวิทยา  มูลเมือง  ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ปีที่ทำการวิจัย             ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
ประเภทการวิจัย           การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
        ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชา การสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส ง๒๒๒๐๓ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  โดยอิงมาตรฐานตามแนวทางของ Backward Design ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps มาออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดความรู้ที่สัมพันธ์กัน ทั้งมิติการคิดวิเคราะห์ (Knowledge) มิติค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม (Attitude) และ มิติทักษะกระบวรการ (Process) ครอบคลุมสมรรถนะ ๕ ด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และจัดทำเกณฑ์การประเมินมิติคุณภาพ (Rubrics)  เพื่อมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
     ๒.๑  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส ง๒๒๒๐๓ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
     ๒.๒  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
     ๒.๓  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน

ผลการพัฒนา
        จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา การสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส ง๒๒๒๐๓  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การสร้างโมเดล ๓ มิติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps  พบว่า  นักเรียน ๓๑ คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖.๘๑  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑.๖๒  มีค่าเฉลี่ยน T Score เท่ากับ ๕๗.๑๕  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
        การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ  ๔๒.๘๕  คะแนน  และคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ  ๕๗.๑๕  คะแนน ซึ่งความแตกต่างของคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  เท่ากับ ๑๔.๓๐  มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓๓.๓๗
ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5