[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงวรัญญา เขียวศรี และคณะ
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 1307    จำนวนการดาวน์โหลด : 3479 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อโครงงาน บุพเพสันนิวาส  :  การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
ชื่อผู้จัดทำ             เด็กหญิงวรัญญา  เขียวศรี      ม. 3/14
                            เด็กหญิงวทันยา  วงศ์ละคร    ม. 3/5
                            เด็กหญิงนิลนิภา  สาริกา       ม. 3/6
สถานศึกษา  โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีการศึกษา  2561
บทคัดย่อ
                  โครงงานภาษาไทยนี้เป็นการศึกษาบุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสของรอมแพง  จุดประสงค์ของการศึกษา   1.เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง บุพเพสันนิวาส  2.เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง  บุพเพสันนิวาส  3.เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง  บุพเพสันนิวาส  
                  ผลการศึกษา บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม พบว่า  ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏมีการใช้คำภาษาโบราณ  สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคล  ความรู้สึกนึกคิด  สื่อความหมายและสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม  ประเพณี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ และมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5