[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เจ้าของผลงาน : นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1819    จำนวนการดาวน์โหลด : 4133 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย      การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
                    


คณะผู้วิจัย       นางสาวดลพร  เพ็ญไพบูลย์เสถียร                    ผู้วิจัย
                   รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร        อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
                   อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา                              อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนไม่น้อยว่า                ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีทักษะการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 2)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์การการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป  และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีสอนแบบอริยสัจ 4   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี2/1)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 39 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย ได้แก่ 1)เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้  2)เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบสัมภาษณ์นักเรียน  และแบบทดสอบท้ายวงจร 3)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า
                   1. ผลการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ
อริยสัจ 4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา ร้อยละ  70.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ70  และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70
                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 87.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70
                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีสอนแบบอริยสัจ 4  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบอริยสัจ 4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับมากที่สุด
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5