[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา มูลเมือง
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 999    จำนวนการดาวน์โหลด : 4100 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

ผู้วิจัย             นายวิทยา  มูลเมือง

หลักสูตร         ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


 
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำเพาะเจาะจง กลุ่มประชากรเป้าหมายได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นระยะเวลา 48 คาบเรียน ในกรณีศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มที่ 2 จะได้รับการเรียนรู้แบบปกติพร้อมการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ dependent sample

          ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และได้รับคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 100 % สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80%  


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5