[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

เจ้าของผลงาน : นางนวลปรางค์ หลักมี
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1044    จำนวนการดาวน์โหลด : 3070 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                  แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ

ผู้วิจัย                         นางนวลปรางค์  หลักมี
อาจารย์ที่ปรึกษา      ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์  และรศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
ปริญญา                     ค.ม.                                      สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย             มหาวิทยาลัยนครพนม             ปีการศึกษา  2554
 
บทคัดย่อ
             
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  และประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัด
บึงกาฬ  โดยมีตัวแปรแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  2  ทฤษฎี  เป็นตัวพยากรณ์  คือ  แบบผู้นำตามทฤษฎีของ  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard  ได้แก่  ผู้นำแบบบอกกล่าว  (X1)  ผู้นำแบบขายความคิด  (X2)  ผู้นำแบบมีส่วนร่วม  (X3)  ผู้นำแบบมอบหมายงาน  (X4)  และแบบผู้นำตามทฤษฎีของ  William J. Reddin   ได้แก่  ผู้นำแบบผสมผสาน (X5)  ผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์ (X6)  ผู้นำแบบผู้แยกตัว (X7)  และผู้นำแบบผู้เสียสละ (X8)  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ  จำนวน  70  คน  และครู  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ  จำนวน 268  คน  ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  .20 - .89  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .99  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
 

ผลการวิจัยพบว่า
              1.  แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ  แยกตามทฤษฎี  แบบผู้นำตามทฤษฎีของ  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านผู้นำแบบมีส่วนร่วม  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ  ด้านผู้นำแบบมอบหมายงาน  แบบผู้นำตามทฤษฎีของ  William J. Reddin  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  3  ด้านและอยู่ในระดับน้อย  1  ด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านผู้นำแบบผสมผสาน   และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ  ด้านผู้นำแบบผู้แยกตัว 
              2.  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัด                บึงกาฬ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  ด้านการบริหารวิชาการ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ  ด้านการบริหารงบประมาณ
              3.  แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งโดยรวมและรายด้าน  มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
              4.  ตัวแปรแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบึงกาฬ  โดยรวม  ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  แยกตามทฤษฎี  แบบผู้นำตามทฤษฎีของ  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard  มี  3  แบบ  ได้แก่    ผู้นำแบบมอบหมายงาน  ผู้นำแบบบอกกล่าว  และ ผู้นำแบบขายความคิด   แบบผู้นำตามทฤษฎีของ  William J. Reddin  มี  3  แบบ  ได้แก่    ผู้นำแบบผสมผสาน  ผู้นำแบบผู้เสียสละ   และ ผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของ  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard  ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนทั้งด้านงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา  มี  3  แบบ  ได้แก่    ผู้นำแบบมอบหมายงาน  ผู้นำแบบบอกกล่าว  และ ผู้นำแบบขายความคิด  แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของ  William J. Reddin  ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนด้านงานวิชาการ  และการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา  มี  3  แบบ  ได้แก่    ผู้นำแบบผสมผสาน  ผู้นำแบบผู้เสียสละ   และผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์   ด้านงานงบประมาณ  มี  2  แบบ  ได้แก่   ผู้นำแบบผสมผสาน  และผู้นำแบบผู้เสียสละ  และด้านงานบุคคล 
มี  2  แบบ  ได้แก่  ผู้นำแบบผสมผสาน  และผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์         


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5