[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา

เจ้าของผลงาน : นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1779    จำนวนการดาวน์โหลด : 3923 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

พัชราภรณ์  บัวระบัดทอง. 2555.  ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  เติมเตชาติพงศ์

 
บทคัดย่อ
 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธุกรรม  เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Specified sampling) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมัญจาศึกษา จำนวน 40 คน
              การวิจัยครั้งใช้รูปแบบการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง(Pre-experimental design)             มีแบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพันธุกรรม โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ ตามแนวของ Focus Action Refection (FAR) Guide ที่พัฒนาขึ้นโดย Harrison & Coll, (2008) จำนวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง โดยสอดแทรกการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา โดยใช้รูปแบบตั๋วออก (Exit Cards) ไว้ในขั้นหลังสอนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 14 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 – 0.37 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.74 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา โดยใช้รูปแบบตั๋วออก (Exit Cards) จำนวน 6 แผน สัมภาษณ์นักเรียน วิเคราะห์ชิ้นงาน และวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน จากนั้นนำข้อมูลมาจัดกลุ่มคำตอบ โดยอาศัยเกณฑ์ที่ปรับมาจากงานวิจัยของ Haidar (1997) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
           
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีระดับมโนมติ เรื่องพันธุกรรม ไม่เข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (NU) ร้อยละ 2.5 ระดับมโนมติคลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 70.35 ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนมติคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU & MU) ร้อยละ 25.87 และระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) ร้อยละ 7.90 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา โดยใช้รูปแบบตั๋วออก (Exit Cards) นักเรียนมีระดับมโนมติคลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 15.57 ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนมติคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU & MU) ร้อยละ 14.02 ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) ร้อยละ 65.00 และระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) ร้อยละ 7.50 แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา โดยใช้รูปแบบตั๋วออก (Exit cards) ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5