[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

เจ้าของผลงาน : นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 2793    จำนวนการดาวน์โหลด : 4345 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21
ผู้ศึกษา               นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
ปีที่พิมพ์              2558
 

บทคัดย่อ
 
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  31  คน  การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t –test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  (Dependent  Samples)
 
                 ผลการศึกษาพบว่า 
                        1.  แบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.73/87.00    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80
                      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำไทย  ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                       
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5