[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษคำตอบออนไลน์

เจ้าของผลงาน : นายไวย์โชค พลศรี
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1200    จำนวนการดาวน์โหลด : 2136 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
....

ชื่อผู้พัฒนา : นายไวย์โชค พลศรี
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

การมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษค าตอบออนไลน์ท าให้นักเรียนสนใจศึกษา ทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือหลังจากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ววางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนโดยใช้กระดาษค าตอบออนไลน์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญคือ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 3 คน ได้ค่า ICO = 0.67 จากนั้นได้ไป แบบทดสอบไปใช้แล้วหาประสิทธิภาพของวิธีการโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดกับคะแนน ผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนของนักเรียน 𝐸1/𝐸2 = 82.24 / 72.24 ด้านผลสัมฤทธิ์ หลังจากที่ปรับแบบทดสอบที่เคยใช้มาเป็นแบบใช้กระดาษค าตอบออนไลน์พบว่า ร้อยละของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ 70.34 เป็น 74.24 ในปีการศึกษา 2558 นี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผู้ให้มีความสนใจและมีความพึงพอใจในการมอบหมาย แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษค าตอบออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) 8)

ปัจจัยความสำเร็จ

5.1 คน
8.1.1 ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและให้อิสระในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู
8.1.2 ครู ให้ค าแนะน าและร่วมกันพัฒนาวิธีการสอนของตนเองและเพื่อนครูด้วยกัน
8.1.3 ผู้ปกครอง มีความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
8.1.4 นักเรียน มีความสนใจและเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมที่เรียนและแสวงหาความรู้ให้ตนเอง
8.2 อุปกรณ์และเทคโนโลยี
8.2.1 อุปกรณ์ โทรศัทพ์มือถือ คอมพิวเตอร์โน็ตบุค มีราคาถูกจนมาสามารถซื้อได้ทั่วไป
8.2.2 เทคโนโลยี การพัฒนา ระบบการสื่อสาร ความเร็วของอินเตอร์เน็ต โปรแกรมต่างๆ มีการ พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง
8.3 นโยบายโรงเรียน
8.3.1 นโยบายการใช้เครื่องสื่อสารของนักเรียนชัดเจน คือสามารถน ามาโรงเรียนได้แต่ต้องใช้ให้เป็น ประโยชน์และถูกเวลา
8.3.2 จัดสถานที่ให้นักเรียนสามารถ เข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง

บทเรียนที่ได้รับ

9.1 นักเรียนจะมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เมื่อมีสิ่งใหม่ให้สนใจ เทคโนโลยีเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนในความสนใจ ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอและคิดหาวิธีการปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ก็จะเป็นการสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนและผลการเรียนจะดีขึ้นตามความสนใจของ ผู้เรียนเอง
9.2 การจะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้ว่าจะต้องไปหาโปรแกรมหรือระบบใหม่ๆ ที่มีราคาสูง เพียงอย่างเดียว ผู้สอนสามารถศึกษาและค้นหาเทคโนโลยีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps 16/มี.ค./2561
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11/ส.ค./2560
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5