[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย กุนเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายพัฒนา พฤกษชาติ
ครูชำนาญการ
งานแผนงานกิจการนักเรียน/ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายนิติชัย ขุนจันทร์ดี
ครู ค.ศ.1
งานระเบียบวินัยนักเรียน/ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นายฐาปกรณ์ จันทร์วิเศษ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทิกา กันหาลา
ครู คศ.1
งานทุนการศึกษา/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : ฝ่ายบริหาร
9 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
12 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5