[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner

ถามตอบ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1759 / ดาวน์โหลด : 2709 ) เจ้าของ นายดาวทอง น้ำนอก
15/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม( อ่าน : 1065 / ดาวน์โหลด : 2801 ) เจ้าของ เด็กหญิงวรัญญา เขียวศรี และคณะ
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps( อ่าน : 1182 / ดาวน์โหลด : 3018 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 790 / ดาวน์โหลด : 3806 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
12/ม.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน( อ่าน : 1194 / ดาวน์โหลด : 397 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
11/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1754 / ดาวน์โหลด : 3298 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
18/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษคำตอบออนไลน์( อ่าน : 912 / ดาวน์โหลด : 2014 ) เจ้าของ นายไวย์โชค พลศรี
25/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21( อ่าน : 2558 / ดาวน์โหลด : 3720 ) เจ้าของ นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา( อ่าน : 1520 / ดาวน์โหลด : 3301 ) เจ้าของ นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ( อ่าน : 837 / ดาวน์โหลด : 2587 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย( อ่าน : 803 / ดาวน์โหลด : 3479 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ( อ่าน : 1560 / ดาวน์โหลด : 3500 ) เจ้าของ นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 1229 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2159 / ดาวน์โหลด : 733 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>