ชื่อ - นามสกุล :นางนวลปรางค์ หลักมี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว/ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :042019090
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :