ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแผนงานและโครงการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ :117 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Telephone :
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ