ชื่อ - นามสกุล :นายฐาปกรณ์ จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาสังศึกษาฯ
ที่อยู่ :117 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Telephone :
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน