ชื่อ - นามสกุล :นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารจัดการกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :117 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Telephone :0893591639
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการกิจการนักเรียน