ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภภา สวรรณวงษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ
หน้าที่หลัก :บริหารจัดการงานแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการงานแผนและงบประมาณ