ชื่อ - นามสกุล :นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0893591639
Email :suphakrit@obec.moe.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :